STATUT SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO
W ŚWIDNICY
§ I
NAZWA, CELE I ZADANIA

1. Nazwa schroniska:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe


2. Siedziba i adres Schroniska:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

ul. Kanonierska 3

58-100 Świdnica3. Szkolne Schronisko Młodzieżowe wchodzi w skład Zespołu Szkół Hotelarsko -Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy, ul. Równa 18

4. Organem prowadzącym Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy jest Powiat Świdnicki.

5. Organem sprawują cym nadzór pedagogiczny jest DolnoŚlaski Kurator OŚwiaty.

6. Szkolne Schronisko Młodzieżowe wchodzi w skład Zespolu Szkol Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika w Swidnicy , ul. Rowna 18 , rozlicza się  w dziale 854 w rozdziale 85417

7. Na budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego umieszczona jest trójką tna tablica o wymiarach 60 cm x 60 cm x 60 cm z napisem: „Szkolne Schronisko Młodzieżowe” (duże białe litery na zielonym tle).

8. Cele i zadania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zwanego dalej „Schroniskiem”:

8.1 Zapewnienie taniego noclegu dzieciom, młodzieży szkolnej, akademickiej, nauczycielom (w tym akademickim), wychowawcom, członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz w przypadku wolnych miejsc noclegowych turystom indywidualnym. Warunkiem jest przestrzeganie obowią zują cego w Schronisku regulaminu.

8.2 Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnych form wypoczynku.

8.3 Przekazywanie informacji turystycznej o regionie oraz bazie schronisk młodzieżowych.§ II 


ORGANY SCHRONISKA1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe wchodzi w skład Zespołu Szkół Hotelarsko - Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy, ul. Równa 18 - zarzą dzanej przez Dyrektora.

2. Dyrektorowi bezpoŚrednio podlega Kierownik Schroniska.§ III


PRACOWNICY


1. W Schronisku zatrudniony jest Kierownik i pracownicy obsługi.

2. Zasady zatrudnienia i wynagradzania pracowników okreŚlaja odrębne przepisy.§ IV


ORGANIZACJA SCHRONISKA


1. Schronisko jest schroniskiem całorocznym, I kategorii, posiadają cym 82 miejsca noclegowe.

2. Schronisko dysponuje:


a) 10 pokojami - 5 osobowymi

b) 5 pokojami – 4 osobowymi

c) 2 pokojami – 2 osobowymi

d) 3 pokojami o podwyższonym standardzie (łą cznie 8 miejsc)

e) ogólnodostępną kuchnią samoobsługową 

f) jadalnią 

g) salą telewizyjną (Świetlica)

h) toaletami

i) łazienkami z natryskami

j) apteczką 

k) tablicą informacyjną 

l) planem miasta Świdnicy

m) bezpłatnym dostępem do sieci Wi-FI


3. Doba w Schronisku trwa od godziny 17:00 do 10:00 dnia następnego.

4. Pobyt w godzinach od 10:00 do 17:00 możliwy za dodatkową opłatą .

5. Parking na terenie Schroniska (niestrzeżony) – płatny.

6. System rezerwacji miejsc noclegowych:

6.1 Przyjmowanie turystów odbywa się w godzinach od 17:00 do 21:00.

6.2 Prawo do korzystania ze Schroniska przysługuje dzieciom, młodzieży szkolnej, akademickiej, nauczycielom (w tym akademickim), wychowawcom, członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz w przypadku wolnych miejsc noclegowych turystom indywidualnym. Warunkiem jest przestrzeganie obowią zują cego w Schronisku regulaminu.

6.3 Rezerwacja miejsc noclegowych odbywa się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz korespondencyjnie. 

6.4 Przy rezerwacji dużych grup wycieczkowych pobierana jest zaliczka w wysokoŚci 25% na dwa tygodnie przed uzgodnionym terminem. Kierownik ma prawo anulować zamówienie – zwrot zaliczki może nastą pić w przypadku niekorzystania ze Schroniska tylko z wyją tkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn uznanych przez Kierownika, po potrą ceniu poniesionych już przez Schronisko kosztów. W razie sporu sprawę zwrotu zaliczki rozstrzyga Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy.

6.5 Przybywają cy do Schroniska, meldują się w recepcji oraz regulują należne opłaty wg cennika za:

a) usługę turystyczną – nocleg 

b) usługę turystyczną – pobyt dzienny

c) parking według cennika.

7. Prawa i obowią zki osób korzystają cych ze Schroniska określa regulamin Schroniska ogólnodostępny w recepcji oraz wywieszony w pokojach.§ V


TRYB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA REGULAMINU SCHRONISKA I PRAW OSÓB PRZEBYWAJą CYCH W SCHRONISKU


1. W razie przekroczenia regulaminu Schroniska lub nieodpowiedniego zachowania Kierownik Schroniska jest uprawniony do usunięcia korzystają cego z pobytu 

w Schronisku oraz zawiadomienia o tym właŚciwą instytucję (szkołę, uczelnię, firmę itp.).


2. We wszystkich sprawach nieujętych w statucie, a dotyczą cych toku życia w jednostce jak np.: zapewnienie porzą dku, przestrzeganie zasad kultury itp. korzystają cy ze Schroniska stosują zasady okreœslone w regulaminie Schroniska oraz stosują się do decyzji Kierownika Schroniska.

3. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw, korzystają cy ze Schroniska mają prawo złożenia skargi do Dyrektora Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Tony Halika w Œwidnicy za poŚrednictwem Kierownika Schroniska.

4. Korzystają cy ze Schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać do ksią żki skarg, życzeń i zażaleń, która znajduje się u Kierownika Schroniska lub, w ważnych wypadkach kierować je do Dyrektora Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy.§ VI


ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SCHRONISKA ZA PRZEDMIOTY WARTOŚCIOWE ORAZ PIENIą DZE WNOSZONE PRZEZ OSOBY KORZYTAJą CE ZE SCHRONISKA


1. Osoby przebywają ce w Schronisku są zobowią zane do zabezpieczenia przedmiotów wartościowych w tym pieniędzy.

2. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe wnoszone przez osoby korzystają ce ze Schroniska, chyba że zostaną zdeponowane u Kierownika Schroniska.


§ VII


SPRAWY ORGANIZACYJNE I FINANSOWE


1. Schronisko wchodzi w sklad Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy.

2. Za usługi świadczone przez Schronisko pobiera się opłaty według ustalonego cennika.

3. Wysokość opłat za korzystanie z miejsc noclegowych zatwierdza Zarzą d Powiatu Świdnickiego na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy.

4. Wpływy z opłat wpłacane są na rachunek budżetowy, z którego odprowadzane są na rachunek Powiatu Świdnickiego§ VIII


.WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIAMI I ORGANIZACJAMISchronisko jest zarejestrowane w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych.§ IX


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego określa regulamin Schroniska opracowany przez Dyrektora Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy.

2. Schronisko prowadzi dokumentację zwią zaną z funkcjonowaniem obiektu, natomiast dokumentacja księgowa zostaje przekazana do Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy (dział księgowości).

3. Zasady prowadzenia przez Schronisko gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

4. Obsługę finansową prowadzi Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy, ul. Równa 18.

5. Zmian w Statucie w formie pisemnej dokonuje dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko - Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy.Zatwierdzono Uchwala

RADY PEDAGOGICZNEJ ZSH-T im. T. Halika w Świdnicy

Nr 12/2021/2022 z dnia 19.01.2022 r.

Przewodniczacy RADY PEDAGOGICZNEJ