STATUT SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO
W ŚWIDNICY

Statut opracowany w oparciu o ustawę z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dziennik Ustaw Nr 256 z 2004 r. poz. 2572 z póŸniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 marca 2005 r.


§ I
NAZWA, CELE I ZADANIA

1. Nazwa schroniska:
Szkolne Schronisko Młodzieżowe

2. Siedziba i adres Schroniska:
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
ul. Kanonierska 3
58-100 Świdnica

3. Szkolne Schronisko Młodzieżowe wchodzi w skład Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy, ul. Równa 18
4. Organem prowadzącym Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy jest Powiat Świdnicki.
5. Organem sprawują cym nadzór pedagogiczny jest DolnoŚlaski Kurator OŚwiaty.
6. Szkolne Schronisko Młodzieżowe jest jednostką organizacyjną Powiatu w formie jednostki budżetowej, rozliczają cej się z budżetem Powiatu w dziale 854 w rozdziale 85417
7. Na budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego umieszczona jest trójką tna tablica o wymiarach 60 cm x 60 cm x 60 cm z napisem: „Szkolne Schronisko Młodzieżowe” (duże białe litery na zielonym tle).
8. Cele i zadania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zwanego dalej „Schroniskiem”:
8.1 Zapewnienie taniego noclegu dzieciom, młodzieży szkolnej, akademickiej, nauczycielom (w tym akademickim), wychowawcom, członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz w przypadku wolnych miejsc noclegowych turystom indywidualnym. Warunkiem jest przestrzeganie obowią zują cego w Schronisku regulaminu.
8.2 Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnych form wypoczynku.
8.3 Przekazywanie informacji turystycznej o regionie oraz bazie schronisk młodzieżowych.

§ II

ORGANY SCHRONISKA

1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe jest częŚcia jednostki budżetowej - Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy, ul. Równa 18 - zarzą dzanej przez Dyrektora.
2. Dyrektorowi bezpoŚrednio podlega Kierownik Schroniska.

§ III

PRACOWNICY

1. W Schronisku zatrudniony jest Kierownik i pracownicy obsługi.
2. Zasady zatrudnienia i wynagradzania pracowników okreŚlaja odrębne przepisy.

§ IV

ORGANIZACJA SCHRONISKA

1. Schronisko jest schroniskiem całorocznym, I kategorii, posiadają cym 82 miejsca noclegowe.
2. Schronisko dysponuje:

a) 10 pokojami - 5 osobowymi
b) 5 pokojami – 4 osobowymi
c) 2 pokojami – 2 osobowymi
d) 3 pokojami o podwyższonym standardzie (łą cznie 8 miejsc)
e) ogólnodostępną kuchnią samoobsługową
f) jadalnią
g) salą telewizyjną (Świetlica)
h) toaletami
i) łazienkami z natryskami
j) apteczką
k) tablicą informacyjną
l) planem miasta Świdnicy
m) bezpłatnym dostępem do sieci Wi-FI

3. Doba w Schronisku trwa od godziny 17:00 do 10:00 dnia następnego.
4. Pobyt w godzinach od 10:00 do 17:00 możliwy za dodatkową opłatą .
5. Parking na terenie Schroniska (niestrzeżony) – płatny.
6. System rezerwacji miejsc noclegowych:
6.1 Przyjmowanie turystów odbywa się w godzinach od 17:00 do 21:00.
6.2 Prawo do korzystania ze Schroniska przysługuje dzieciom, młodzieży szkolnej, akademickiej, nauczycielom (w tym akademickim), wychowawcom, członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz w przypadku wolnych miejsc noclegowych turystom indywidualnym. Warunkiem jest przestrzeganie obowią zują cego w Schronisku regulaminu.
6.3 Rezerwacja miejsc noclegowych odbywa się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz korespondencyjnie.
6.4 Przy rezerwacji dużych grup wycieczkowych pobierana jest zaliczka w wysokoŚci 25% na dwa tygodnie przed uzgodnionym terminem. Kierownik ma prawo anulować zamówienie – zwrot zaliczki może nastą pić w przypadku niekorzystania ze Schroniska tylko z wyją tkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn uznanych przez Kierownika, po potrą ceniu poniesionych już przez Schronisko kosztów. W razie sporu sprawę zwrotu zaliczki rozstrzyga Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy.
6.5 Przybywają cy do Schroniska, meldują się w recepcji oraz regulują należne opłaty wg cennika za:
a) usługę turystyczną – nocleg
b) usługę turystyczną – pobyt dzienny
c) parking według cennika.
7. Prawa i obowią zki osób korzystają cych ze Schroniska określa regulamin Schroniska ogólnodostępny w recepcji oraz wywieszony w pokojach.

§ V

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA REGULAMINU SCHRONISKA I PRAW OSÓB PRZEBYWAJą CYCH W SCHRONISKU

1. W razie przekroczenia regulaminu Schroniska lub nieodpowiedniego zachowania Kierownik Schroniska jest uprawniony do usunięcia korzystają cego z pobytu
w Schronisku oraz zawiadomienia o tym właŚciwą instytucję (szkołę, uczelnię, firmę itp.).

2. We wszystkich sprawach nieujętych w statucie, a dotyczą cych toku życia w jednostce jak np.: zapewnienie porzą dku, przestrzeganie zasad kultury itp. korzystają cy ze Schroniska stosują zasady okreœlone w regulaminie Schroniska oraz stosują się do decyzji Kierownika Schroniska.
3. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw, korzystają cy ze Schroniska mają prawo złożenia skargi do Dyrektora Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Tony Halika w Œwidnicy za poŚrednictwem Kierownika Schroniska.
4. Korzystają cy ze Schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać do ksią żki skarg, życzeń i zażaleń, która znajduje się u Kierownika Schroniska lub, w ważnych wypadkach kierować je do Dyrektora Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy.

§ VI

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SCHRONISKA ZA PRZEDMIOTY WARTOŚCIOWE ORAZ PIENIą DZE WNOSZONE PRZEZ OSOBY KORZYTAJą CE ZE SCHRONISKA

1. Osoby przebywają ce w Schronisku są zobowią zane do zabezpieczenia przedmiotów wartościowych w tym pieniędzy.
2. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe wnoszone przez osoby korzystają ce ze Schroniska, chyba że zostaną zdeponowane u Kierownika Schroniska.

§ VII

SPRAWY ORGANIZACYJNE I FINANSOWE

1. Schronisko jest częścią jednostki budżetowej Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy.
2. Za usługi świadczone przez Schronisko pobiera się opłaty według ustalonego cennika.
3. Wysokość opłat za korzystanie z miejsc noclegowych zatwierdza Zarzą d Powiatu Świdnickiego na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy.
4. Wpływy z opłat wpłacane są na rachunek budżetowy, z którego odprowadzane są na rachunek Powiatu Świdnickiego

§ VIII

.WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIAMI I ORGANIZACJAMI

Schronisko jest zarejestrowane w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych.

§ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego określa regulamin Schroniska opracowany przez Dyrektora Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy.
2. Schronisko prowadzi dokumentację zwią zaną z funkcjonowaniem obiektu, natomiast dokumentacja księgowa zostaje przekazana do Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy (dział księgowości).
3. Zasady prowadzenia przez Schronisko gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
4. Obsługę finansową prowadzi Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy, ul. Równa 18.
5. Zmian w Statucie w formie pisemnej dokonuje dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko - Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy.

Zatwierdzono na zebraniu
RADY PEDAGOGICZNEJ ZSH-T im. T. Halika w Świdnicy
w dniu 24.04.2017 r.
Przewodniczacy RADY PEDAGOGICZNEJ